اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
امروز چهارشنبه 1 خرداد ماه سال 1398 | ورود | نقشه سایت | فارسی | English

شهرداران از ابتدا

شهرداری شهرستان صحنه در سال 1309 تاسیس گردیده است. در ذیل اسامی شهرداران شهرستان صحنه از ابتدا تاکنون آمده است :

1

حسن اسدی

2

محمد باقر تیموریان

3

سید ابراهیم شاه ابراهیمی

4

محمد رزقی

5

سید ابراهیم شاه ابراهیمی

6

نصر الله طاهری

7

منوچهر حمیدیان

8

منوچهر فرازمند

9

محمد رضا شعبانی

10

ابراهیم ایوانی

11

عزیز مراد نفیسی

12

محمود نجفی