اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
امروز چهارشنبه 1 خرداد ماه سال 1398 | ورود | نقشه سایت | فارسی | English

اهداف،وظایف و خط مشی

نحوه انتخاب مهندس ناظر

تاریخ سند :-
شماره نامه :-
مطابق ماده 12 آئین نامه مذکور و به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان،‌فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه الف، ب، ج و ...

 

 

مطابق ماده 12 آئین نامه مذکور و به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان،‌فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه الف، ب، ج و د تقسیم می شود.

گروه الف : با مقیاس کاربری محله 1 تا 2 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای 600 متر مربع.

گروه ب : با مقیاس کاربری ناحیه 3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای 2000 متر مربع.

گروه ج: با مقیاس کاربری منطقه 6 تا 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای 5000 متر مربع.

گروه د: با مقیاس کاربری شهر بیش از 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای بیش از 5000 متر مربع.

مطابق صورتجلسه مورخ 24/ 07/ 86 هیات چهارنفره آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،‌صلاحیت اشخاص حقیقی در ارائه خدمات مهندسی با توجه به ماده 18 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و تبصره 2 ماده 12 قانون نظام مهندسی به شرح جدول ذیل می باشد :

 

 

جدول تعداد کار و ظرفیت مجاز مهندسین رشته های مختلف به تفکیک پایه

رشته

پایه

تعداد کار مجاز

ظرفیت مجاز (مترمربع)

عمران

3

20

6400

2

20

9600

1

20

12800

ارشد

20

12800

معماری

3

30

9600

2

30

14400

1

30

19200

ارشد

30

19200

تاسیسات برقی

3

30

9600

2

30

14400

1

30

19200

ارشد

30

19200

تاسیسات مکانیکی

3

30

9600

2

30

14400

1

30

19200

ارشد

30

19200

نقشه برداری

3

30

9600

2

30

14400

1

30

19200

ارشد

30

19200

شهرسازی

3

----

30000

2

----

60000

1

----

90000

ارشد

----

120000

 

 

 

خدمات مهندسی

جدول طبقه بندی صلاحیت مهندسین برای گروه ساختمانی الف

1یا 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

تهیه طرح معماری

-------

طراحی و محاسبات سازه

عمران پایه 3

طراحی و محاسبات مکانیک

مکانیک پایه 3

طراحی و محاسبات برقی

برق پایه 3

نظارت معماری

معمار یا عمران پایه 3

نظارت سازه

عمران یا معمار پایه 3

نظارت تاسیسات مکانیکی

مکانیک پایه 3

نظارت تاسیسات برقی

برق پایه 3

 

خدمات مهندسی

جدول طبقه بندی صلاحیت مهندسین برای گروه ساختمانی ب

3 طبقه ارتفاع از روی شالوده

4 طبقه ارتفاع از روی شالوده

5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

تهیه طرح معماری

معمار پایه 3

معمار پایه 3

معمار پایه 3

طراحی و محاسبات سازه

عمران پایه 3

عمران پایه 2

عمران پایه 2

طراحی و محاسبات مکانیک

مکانیک پایه 3

مکانیک پایه 3

مکانیک پایه 3

طراحی و محاسبات برقی

برق پایه 3

برق پایه 3

برق پایه 3

نظارت معماری

معمار یا عمران پایه 3

معمار یا عمران پایه 3

معمار پایه 3

نظارت سازه

عمران پایه 3

عمران پایه 3

عمران پایه 3

نظارت تاسیسات مکانیکی

مکانیک پایه 3

مکانیک پایه 3

مکانیک پایه 3

نظارت تاسیسات برقی

برق پایه 3

برق پایه 3

برق پایه 3

 

خدمات مهندسی

جدول طبقه بندی صلاحیت مهندسین برای گروه ساختمانی ج

6 و7طبقه ارتفاع از روی شالوده

6تا10 طبقه ارتفاع از روی شالوده

تهیه طرح معماری

معمار پایه 2

معمار پایه 1

طراحی و محاسبات سازه

عمران پایه 2

عمران پایه 1

طراحی و محاسبات مکانیک

مکانیک پایه 2

مکانیک پایه 1

طراحی و محاسبات برقی

برق پایه 2

برق پایه 1

نظارت معماری

معمار پایه 2

معمار پایه 2

نظارت سازه

عمران پایه 2

عمران پایه 1

نظارت تاسیسات مکانیکی

مکانیک پایه 2

مکانیک پایه 2

نظارت تاسیسات برقی

برق پایه 2

برق پایه 2

 

خدمات مهندسی

جدول طبقه بندی صلاحیت مهندسین برای هر یک از گروه ساختمانی د

11و12 طبقه ارتفاع از روی شالوده

13طبقه و بالاتر ارتفاع از روی شالوده

تهیه طرح معماری

معمار پایه 1

معمار ارشد یا اشخاص حقوقی

طراحی و محاسبات سازه

عمران پایه 1

عمران ارشد یا اشخاص حقوقی

طراحی و محاسبات مکانیک

مکانیک پایه 1

مکانیک ارشد یا اشخاص حقوقی

طراحی و محاسبات برقی

برق پایه 1

برق ارشد یا اشخاص حقوقی

نظارت معماری

معمار پایه 1

معمار پایه 1

نظارت سازه

عمران پایه 1

عمران پایه 1

نظارت تاسیسات مکانیکی

مکانیک پایه 1

مکانیک پایه 1

نظارت تاسیسات برقی

برق پایه 1

برق پایه 1